O nas    Informacje  Uczestnicy  Dzialalnośc  Wydarzenia Aktualności
 Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Politechnika śląska

PartnerRektor Politechniki śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Biuro Rektora
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2a
tel.: (0-32) 237-12-55, (0-32) 231-23-49
fax: (0-32) 237-16-55
E-mail: R-BR@polsl.pl
Politechnika śląska od ponad 20 lat prowadzi szeroką współpracę z firmami i instytutami związanymi z lotnictwem. Współpraca ta możliwa jest dzięki posiadanej bazie technicznej i laboratoryjnej oraz wyspecjalizowanej kadrze naukowej. Do najważniejszych jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących badania dla przemysłu lotniczego należą:

 • Katedra Nauki o Materiałach,
 • Katedra Spawalnictwa,
 • Katedra Chemii i Technologii Nieorganicznej,
 • Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej.
Ugruntowana pozycja naukowa i innowacyjna związana jest z realizacją prac naukowo badawczych, projektów celowych oraz projektów własnych KBN związanych z przemysłem lotniczym. Do ważniejszych prac realizowanych w ostatnim okresie bezpośrednio związanych z potrzebami przemysłu lotniczego należą:
 • Wdrożenie technologii wytwarzania powłokowych barier cieplnych (TBC) MeCeAlY-ZrO2xY2O3 na powierzchniach komór spalania lotniczych silników turbinowych. Projekt celowy z WSK PZL Rzeszów, praca wdrożona.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii aluminiowania metodą gazową łopatek turbin silników lotniczych. Projekt celowy z WSK PZL Rzeszów.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii modyfikowanych powłok aluminidkowych na elementy turbin gazowych.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania krytycznych części silników lotniczych ze stopów niklu i kobaltu. Projekt celowy z WSK PZL Rzeszów.
 • Wykonanie doświadczalnego kompletu anod tytanowych, Praca NB dla WSK PZL Rzeszów.
 • Opracowanie technologii obróbki poodlewniczej odlewów żeliwnych z zastosowaniem technik spawania, Praca NB dla WSK PZL Rzeszów.
 • Ocena stanu powłokowych barier cieplnych na elementach rur żarowych w próbach cyklicznego utlenienie. Praca NB dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.
Podjęcie realizacji wyżej wymienionych prac możliwe było dzięki posiadanej specjalistycznej aparaturze badawczej oraz technologicznej w zakresie: technologii spawania, inżynierii powierzchni, badań rentgenowskich i strukturalnych oraz technologii elektrochemicznego osadzania metali i stopów.

http://www.polsl.pl