aeronet

Działalność Założenia   Projekty badawcze  Oferta badawczaGłówne obszary działań naukowych
Grupa robocza Przewodniczący
 • Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych.
dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz
 • Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne.
dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz
 • Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni.
dr hab. inż. Andrzej Nowotnik, prof. PRz
 • Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym.
prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa
 • Aerodynamika.
prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer

Strategiczne osie działania

 • Modernizacja bazy naukowej.
 • Badania, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii związanych z lotnictwem.
 • Współpraca z partnerami przemysłowymi bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w produkcję związaną z lotnictwem.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, edukacji i współpracy w sektorze przemysłowym.

Główne cele

 • Podejmowanie, inspirowanie i wspomaganie inicjatyw i działań w zakresie specjalistycznego kształcenia i podwyższania kwalifikacji kadr naukowych, inżynierskich i technicznych dla potrzeb lotnictwa.
 • Działanie na rzecz postępu w wyposażeniu edukacyjnym i naukowo-badawczym jednostek szkół wyższych i przedsiębiorstw lotniczych.
 • Organizowanie i rozwijanie współpracy edukacyjnej w specjalizacjach związanych z lotnictwem pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą, szczególnie w obszarze Europy.
 • Prace naukowo - badawcze na rzecz przemysłu lotniczego oraz branż związanych z przemysłem lotniczym
 • Analiza zagadnień związanych z transportem lotniczym oraz z organizacją ruchu lotniczego.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z unowocześnianiem i optymalizacją technologii stosowanych w przemyśle lotniczym - wdrażanie nowych produktów i technologii.

Spodziewane efekty

 • Zapewnienie stałego podnoszenia kwalifikacji kadr naukowych, inżynierskich i technicznych w ośrodkach naukowo - badawczych i przemysłowych związanych z lotnictwem.
 • Stworzenie oferty naukowo - badawczej i wdrożeniowej dla części podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem i transportem lotniczym.
 • Stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju istniejących i powstawania nowych podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą produkcją lotniczą.
 • Umożliwienie wykorzystywania opracowywanych rozwiązań w innych działach gospodarki narodowej.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań i wdrożeń nowoczesnych technologii lotniczych.

Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki opartego na wiedzy i sprzyjającego podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora związanego z lotnictwem