aeronet

Działalność Założenia   Projekty badawcze  Oferta badawczaLatające Laboratoria Badawcze


Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych • Matematyczne modelowanie charakterystyk fizycznych i własności operacyjnych samolotu. Optymalizacja projektowa i konstrukcyjna
 • Projektowanie bryłowe i modelowanie przestrzenne
 • Procesy losowe w ocenie dynamiki lotu
 • Analiza dynamiczna samolotu na dużych katach natarcia
 • Aeromechanika wiropłatów
 • Pomiary jakościowe i ilościowe a aerodynamice
 • Przepływy dwufazowe w kanałach wirujących
 • śmigła i wentylatory
 • Numeryczna mechanika płynów
 • Metody symulacji przepływów transsonicznych
 • Optymalizacja doboru zespołu napędowego do samolotu
 • Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w ustalonych i nieustalonych stanach pracy silnika przepływowego
 • Projektowanie części i zespołów silników turbinowych
 • Badania zmęczeniowe elementów przekładni i silników lotniczych. Pomiary, rejestracja i analiza drgań
 • Modele przepływu 3D w kanałach maszyn przepływowych dla czynnika ściśliwego i nieściśliwego
 • Badania charakterystyk turbin i sprężarek wysokoobrotowych zespołów ładujących silniki tłokowe
 • Oprogramowanie do komputerowych sprawdzianów łopatek
 • Wyznaczenie rozkładów temperatur w ciałach stałych
 • Nowoczesne metody modelowania matematycznego oraz wizualizacji procesów spalania w silnikach
 • Badania eksperymentalne przepływu 3D stacjonarnego i niestacjonarnego dwustopniowej osiowej turbiny powietrznej
 • Analiza mechaniczna i wytrzymałościowa konstrukcji


Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne


Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni • Badania stopów tytanu
 • Modelowanie zjawisk odkształcania plastycznego oraz pękania
 • Czynniki metalurgiczne i technologiczne wpływające na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stopów
 • Technologia wytwarzania i badania właściwości wyrobów otrzymywanych metodami metalurgii proszków
 • Badania podstawowe obróbki materiałów ceramicznych
 • Badania i projektowanie nowoczesnych obrabiarek i ich zespołów
 • Badania z zakresu konstrukcji narzędzi skrawających
 • Badania w zakresie kształtowania chropowatości powierzchni
 • Badania w zakresie kształtowania niezawodności obiektów mechanicznych metodami konstrukcyjnymi i technologicznymi
 • Określeniem właściwości użytkowych warstwy wierzchniej
 • Dobór materiału na elementy maszyn, mechanizmów i narzędzi
 • Badania materiału i stanu technologicznego elementów maszyn i narzędzi
 • Obróbka powierzchniowa (nanoszenie cienkich warstw metalicznych, kompozytowych i diamentopodobnych)
 • Badania tarcia i zużycia
 • Badania struktury metodami mikroskopii optycznej, skaningowej i rentgenowskiej
 • Kształtowanie struktury wytapianych i odlewanych próżniowo stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al
 • Spiekanie reakcyjne
 • Otrzymywanie i własności szkieł tlenoazotkowych
 • Wytwarzanie powłok natryskiwanych cieplnie
 • Testowanie materiałów w zakresie oceny ich odporności na złożone warunki zużycia
 • Kontrola jakości na etapie wytwarzania powłok oraz ocena ich zachowania w czasie eksploatacji
 • Określenie wytrzymałości zmęczeniowej materiałów przy różnym poziomie naprężeń i w różnych temperaturach
 • Rezonansowe badania dynamiczne łopatek sprężarek silników lotniczych
 • Badanie zużycia połączenia łopatek i tarczy wentylatora silnika lotniczego przy niskich obrotach (tzw. wildmilding)
 • Badanie niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej przewodów paliwowych

Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym • Ocena przydatności materiałów do przeróbki plastycznej
 • Badania odkształcalności granicznej blach 
 • Symulacja komputerowa oraz doświadczalne wyznaczanie podstawowych parametrów procesów gięcia
 • Pomiar wszystkich wielkości wymiarowych, w tym profile piór łopatek
 • Ocena nowych materiałów przed wdrożeniem do produkcji
 • Wykrawanie dokładne, ocena wykrawalności blach oraz dobór geometrii narzędzi
 • Ocena możliwości kształtowania plastycznego materiałów złożonych (bimetali, kompozytów wielowarstwowych) w objętościowych procesach przeróbki plastycznej
 • Zastosowanie SSN do analizy procesów przeróbki plastycznej
 • Technologia obróbki wykańczająco-umacniającej polepszająca jakość, trwałość i niezawodność maszyn
 • Technologia i automatyzacja montażu maszyn w celu polepszenia ich jakości i zmniejszenia kosztów wytwarzania,
 • Doskonalenie rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów polepszających ich technologiczność konstrukcji ze względu na obróbkę i montaż
 • Analiza, badania i modernizacja wyrobów polepszająca ich funkcjonalność i jakość,
 • Energooszczędne układy hydrauliczne oraz automatyzacja projektowania narzędzi skrawających obwiedniowych
 • Zastosowanie statystycznej kontroli produkcji (SPC)
 • Nowoczesne technologie maszyn i obróbek ubytkowych i montażu
 • Teoria defektów
 • Ekspertyzy materiałowe - identyfikacja wad materiałów, ustalanie przyczyn uszkodzeń i awarii części zespołów po eksploatacji
 • Badanie żarowytrzymałości, pomiary mikrotwardości, ocena głębokości warstw utwardzanych, badanie pełzania, próby rozciągania
 • Rapid prototyping  -  stereolitografia

Aerodynamika • CFD (symulacje numeryczne)
 • Przepływy wewnętrzne
 • Symulacja zwiększania oblodzenia
 • Aerodynamika środowiska i inżynierii wiatrowej
 • Przepływy wielofazowe
 • Aerodynamika spalania
 • Techniki pomiarowe
  • Mach-Zhender interferogram
  • Fotografia smugowa
  • PSP - Pressure sensitive paint
  • Pomiary ciśnienia z tradycyjnych sond pneumatycznych
  • Montowane powierzchniowo transduktory
  • Pomiary temperatury i ciepła za pomocą ciekłych kryształów
  • PIV - Anemometria obrazowa