aeronet

Działalność Założenia   Projekty badawcze  Oferta badawczaPROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA  Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii:

  Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

  Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


  Indywidualny projekt kluczowy


  "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym" • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 115 880 000,00- złotych

 • Okres realizacji: od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2015r.

 • Projekt nr: POIG.0101.02-00-015/08  Cel projektu

 • Celem strategicznym projektu jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej, na dziedziny które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki oraz budowę GOW[1] [1] GOW- Gospodarka Oparta na Wiedzy

 • Cel projektu jest zgodny z celem głównym POIG oraz celami poddziałania 1.1.2. Strategicznym celem jest Cel główny projektu jest zgodny z celem głównym POIG „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”

  Cele szczegółowe

 • zwiększenie stopnia wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych;
 • zwiększenie podaży nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych gospodarce;
 • zwiększenie efektywności wykorzystania projektów celowych dla realizacji strategicznych celów przedsiębiorstw;
 • integracja środowiska naukowego i przemysłowego na poziomie narodowym w dziedzinie wykorzystania technologii inteligentnych w lotnictwie;
 • wykreowanie grupy nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych tworzących polską specjalność w ww. zakresie;
 • rozwój małych firm typu spin-off transferu technologii;
 • wprowadzeniem grupy partnerów narodowych do tzw. European Research Area w dziedzinie aeronautyki z aktywnym udziałem w europejskich projektach badawczych 7PR - KE.
 • wzrost liczby zgłoszeń patentowych i wdrożeń;
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora przemysłu lotniczego;
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym;
 • rozwój poziomu naukowego i technicznego zasobów ludzkich, w wyniku realizacji projektu, wykonawcy uzyskają tytuły zawodowe lub stopnie naukowe – magisterskie, doktorskie, habilitacje.

  Główne Zadania Badawcze - Segmenty PK

 • ZB1. Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych
 • ZB2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal
 • ZB3.Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason.
 • ZB4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych
 • ZB5. Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium
 • ZB6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie
 • ZB7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.)
 • ZB8. Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al ( w tym Al.-Li ) oraz Ti
 • ZB9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare
 • ZB10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika
 • ZB11. Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze ( monokryształ, krystalizacja kierunkowa )
 • ZB12. Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych
 • ZB13. Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszków
 • ZB14. Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone (ang. smart embedded systems) ZB15. Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych zastosowania w lotnictwie

  Wnioskodawca i podmioty współpracujące

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza
  Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET "Dolina Lotnicza"
  ul. Wincentego Pola, 235-959 Rzeszów  Projekt jest odpowiedzią na wyniki branżowego technologicznego) projektu foresight „Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza”  Polityka sektorowa oraz zbieżność z dokumentami strategicznymi

  W zakresie polityk sektorowych dot. lotnictwa, najistotniejszymi dokumentami programującymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych są:
 • Vision 2020
 • Strategic Reasearch Agenda
 • Plany strategiczne Europejskiej Platformy Badawczej Zaawansowanej Inżynierii Materiałowej i Technologii EUMAT
 • Strategiczny Program Badawczy Polskiego Lotnictwa
 • Wyniki projektów typu Foresight
 • Program badawczy CZT „AERONET-Dolina Lotnicza
 • Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r., MNiSW
 • Krajowy Program Ramowy (KPR)
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2020
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020

  Powiązania projektu z innymi programami lub inicjatywami UE

 • 6 PR- P3 (MAT) 1.3. Nanotechnologie i nanonauki, materiały funkcjonalne oparte na wiedzy i nowe procesy produkcyjne i urządzenia;
 • P4 (AERO) 1.4 Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna.
 • Obszary/tematy badawcze w 7PR:
 • Transport, włączając aeronautykę, działanie: Aeronautics and air transport: The greening of air transport, Improving cost efficiency;
 • Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies, działanie: Materials, New Production, Integration of technologies for industrial applications.
 • ACARE , Join Technology Initiative „Clean Sky  KONTAKT

  Adres: Powstańców Warszawy 8
  35-959 Rzeszów
  Bud. L 29B p. 139
  Tel. +48 17 865 12 37
  Tel. +48 17 865 15 17
  Fax: +48 17 854 31 16
  E-mail: pkaero@prz.edu.pl
  http://pkaero.prz.edu.pl
  Kierownik Projektu : dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Prof. Prz