aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaPolitechnika Łódzka

PartnerRektor Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Biuro Rektora
90-934 Łódź, ul. Ks. Skorupki 6/8
tel. (+48 42) 631 20 02
fax (+48 42) 636 85 22
e-mail: rector@sir.p.lodz.pl
Wydział Mechaniczny posiada najwyższą kategorię w klasyfikacji KBN. Instytut Maszyn Przepływowych i Instytut Inżynierii Materiałowej tego Wydziału należą do najbardziej renomowanych oŚrodków w kraju w dziedzinie objętej zakresem Centrum.

Instytut Maszyn Przepływowych


DziałalnoŚć Instytutu od wielu lat związana jest ŚciŚle z potrzebami przemysłu, energetyki oraz chemii. Instytut legitymuje się szeregiem wdrożeń, dokonywanych zarówno we współpracy z innymi oŚrodkami (w tym i przemysłowymi) jak i samodzielnie. Wdrożenia te dotyczą np. pierwszej w Polsce stacjonarnej turbiny gazowej, turbinowego silnika czołgowego o mocy 800 kM, turbopompy pożarniczej CMP 504 (produkowanej seryjnej), revampingu przemysłowych sprężarek promieniowych oraz turbin parowych małej i Średniej mocy. Do największych osiągnięć Instytutu w ostatnim okresie należy projekt modernizacji dużej sprężarki chłodniczej (czynnik roboczy - propylen) zainstalowanej w rafinerii PKN ORLEN. Założenia modernizacji oparte były o własne prace dotyczące zagadnień modelowania przepływu i pompowania sprężarek oraz nowych układów pomiarowych i przeciwpompażowych.
Baza doŚwiadczalna Instytutu obejmuje dwa unikalne w skali kraju laboratoria: Cieplnych Maszyn Przepływowych, Maszyn Wodnych oraz Laboratorium Diagnostyki i Automatyki Urządzeń Przepływowych. Laboratoria te wyposażone są w nowoczesne układy rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych.
W dziedzinie badań układów przepływowych turbin osiowych Instytut od wielu lat współpracuje z Rheinisch - Westphalische Technische Hochschule Aachen, wykorzystując wspólnie opracowane techniki pomiarów termoanemometrycznych trójdrucikowych. Techniki te należą do najbardziej zaawansowanych metod pomiarowych aerodynamiki maszyn przepływowych. Wykorzystywane są one do badań struktury trójwymiarowego przepływu niestacjonarnego oraz zjawiska "clocking". Dla celów badań aerodynamicznych zbudowana została wielkogabarytowa komora bezechowa, umożliwiająca instalację układów przepływowych turbin modelowych.
Do najważniejszych osiągnięć Instytutu należy opracowanie technologii aktywnych łożysk magnetycznych opartych o techniki cyfrowe oraz prace nad wykorzystaniem tej technologii do aktywnego sterowania drganiami wałów i identyfikacji obciążeń zewnętrznych oddziałujących na systemy wirujące maszyn. Za prace nad nowymi obiegami siłowni parowo-gazowych z wykorzystaniem ciepła odlotowego z turbiny gazowej oraz ciepła odpadowego zewnętrznego zespół pracowników Zakładu Maszyn i Urządzeń Przepływowych IMP PŁ otrzymał nagrodę badawczą SIEMENSA.

Tradycje Instytutu Maszyn Przepływowych:


 • konstrukcje pierwszych w Polsce turbin gazowych: czołgowej 800 KM i turbopompy pożarniczej CMP 504, konstrukcja pierwszych przepływowych sprężarek promieniowych (6D68),
 • szereg prac badawczych prowadzonych na zlecenie firm polskich i obcych, między innymi badanie turbin akcyjnych dla koncernu Dresser-Rand, USA,
 • ekspertyzy z dziedziny energetyki (awarie turbin parowych), revamp (modernizacje) turbin parowych przemysłowych,
 • projekt techniczny i wdrożenie zespołu turbossaw papierniczych (Zakłady Frantschach Świecie),
 • szereg revampów (modernizacji) sprężarek przepływowych, między innymi dla koncernu ORLEN i innych zakładów chemicznych, a za granicą w zakładach Metafrax i Nowgorod, Rosja,
 • poprawa stanu dynamicznego turbozespołów, modyfikacje łożyskowania maszyn wirujących, szereg wdrożeń w przemyŚle chemicznym i energetyce,
 • przebudowy i remonty turboekspanderów kriogenicznych łożyskowanych gazowo (dla zakładów w Odolanowie),
 • ciągła współpraca z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi w zakresie metrologii przepływu, układów odzysku ciepła odpadowego oraz eksploatacji maszyn wirnikowych (pomp i dmuchaw),
 • badania i poprawa aerodynamiki elektrofiltrów i prace wdrożeniowe w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi,
 • ekspertyzy przepływomierzy turbinowych dla firmy EuRoPolgaz ,
 • prace w dziedzinie automatyki i sterowania maszyn przepływowych w tym wdrożenia w dziedzinie hutnictwa (Huta Katowice) i oczyszczalni Ścieków.

DziałalnoŚć naukowa Instytutu Inżynierii Materiałowej w ostatnich 3 latach skupia się na następujących tematach badawczych i wdrożeniowych:
Badania nad teorią i kinetyką procesów azotowania, nawęglania i utleniania.
Badanie szczelnoŚci warstw TiN.
Modelowanie stanu naprężeń własnych w warstwach wierzchnich po różnych rodzajach obróbek cieplno-chemicznych.
Opracowanie ramowej technologii nawęglania próżniowego wraz z oprzyrządowaniem dla sterownika procesu technologicznego.
Warstwy nanokrystalicznego diamentu na narzędziach skrawających.
Badania struktury i własnoŚci mechanicznych powłok ceramicznych wytwarzanych metodą zol-żel na podłożach metalowych.
Wytwarzanie i optymalizacja wielowarstwowych powłok żaroodpornych i żarowytrzymałych (TBC i BC), przeciwzużyciowych i zmniejszających współczynnik tarcia z na tytanie i jego stopach oraz na stalach i innych stopach nieżelaznych.
Opracowanie modelu numerycznego i jego weryfikacja doŚwiadczalna procesu nawęglania próżniowego dla różnorodnych elementów.
Proces LOST-FOAM - symulacja komputerowa oraz jej weryfikacja doŚwiadczalna.- Wykorzystanie MES-u i pakietu ANSYS do projektowania inżynierskiego z zakresu doboru materiałów i technologii ich uszlachetniania.
Badanie kinetyczne plazmochemicznego nanoszenia cienkich warstw ze związków organicznych i metaloorganicznych.
Opracowanie modeli symulacji kinetyki wzrostu warstw azotowanych, nawęglanych i utlenianych, na tytanie i jego stopach oraz na stalach i innych stopach nieżelaznych.
Naprężenia w warstwach azotowanych.
Modelowanie transportu masy i ciepła w komorach pieców próżniowych do obróbki cieplno-chemicznej.
Wyszczególnienie najważniejszych osiągnięć praktycznych (prac wdrożonych):
Wdrożenie produkcji pieca próżniowego wraz technologią nawęglania próżniowego FineCarbTM w firmie Seco/Warwick Świebodzin.
Wdrożenie technologii SULFONIT do obróbki ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych pracujących w warunkach tarcia suchego i mieszanego.- ZUN NAFTOMET Krosno, ZUChiAP CHEMAR Kielce.
Wdrożenie technologii SULFONIT do obróbki elementów silników hydraulicznych i osprzętu hydrauliki siłowej - ZHS HYDROMECH-Lublewo, ULSTEIN FAMA-Gniew, LZM GORZÓW.
Wdrożenie technologii NITROVAC do obróbki Ślimaków wtryskarek - ZMCh METALCHEM -Gliwice.
Wdrożenie technologii NITROVAC do obróbki narzędzi skrawających stale o wysokiej twardoŚci, -HSW Stalowa Wola.
Wdrożenie technologii osadzania powłok z azotków, węglików i węglikoazotków na narzędzia i częŚci zamienne do linii technologicznych. -PHILIPS -Pabianice, MASTER FOODS Kożuszki Parcel.
Wdrożenie technologii NITROVAC i SULFONIT do obróbki wałów korbowych, tulei cylindrowych, kół zębatych, i innych częŚci zamiennych dla motoryzacji -kilkadziesiąt zakładów w Łodzi i okolicach.
Najważniejsze osiągnięcia poznawcze:
opracowanie i wdrożenie do produkcji pieca do nawęglania próżniowego z hartowaniem w azocie o wysokim ciŚnieniu;
opracowanie modelu numerycznego procesu nawęglania próżniowego;
zbadanie dyfuzyjnego umocnienia powierzchni tytanu podczas obróbki cieplno-chemicznej z udziałem plazmy (Ar+O2);
wykorzystanie reakcyjnej, odrdzeniowej dyfuzji węgla do uszlachetniania powierzchni stali (opublikowanie rozprawy naukowej);
ograniczenie dyfuzji w układzie stal/powłoka żaroodporna przez wprowadzenie bariery dyfuzyjnej i termicznej (TBC i BC);
opracowanie technologii wytwarzania wielowarstwowych powłok w celu podwyższenia żarotrwałoŚci;
opracowanie modelu projektowania inżynierskiego warstw wierzchnich.
Planowane jest również, w porozumieniu z PZL Świdnik S.A. oraz Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, rozpoczęcie badań nad zastosowaniem materiałów inteligentnych "smart materials" w konstrukcji Śmigłowców produkowanych w PZL Świdnik S.A.


http://www.p.lodz.pl