aeronet

Uczestnicy Politechnika Rzeszowska
 IMP PAN
 IPPT PAN
 ITWL
 Politechnika Częstochowska
 Politechnika Lubelska
 Politechnika Łódzka
 Instytut Lotnictwa
 Politechnika Śląska
 Politechnika Warszawska
 Uniwersytet Rzeszowski
 SGPPL Dolina Lotnicza
 Akademia Górniczo-HutniczaPolitechnika śląska

PartnerRektor Politechniki śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Biuro Rektora
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2a
tel.: (0-32) 237-12-55, (0-32) 231-23-49
fax: (0-32) 237-16-55
E-mail: R-BR@polsl.pl
Politechnika śląska od ponad 20 lat prowadzi szeroką współpracę z firmami i instytutami związanymi z lotnictwem. Współpraca ta możliwa jest dzięki posiadanej bazie technicznej i laboratoryjnej oraz wyspecjalizowanej kadrze naukowej. Do najważniejszych jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących badania dla przemysłu lotniczego należą:

 • Katedra Nauki o Materiałach,
 • Katedra Spawalnictwa,
 • Katedra Chemii i Technologii Nieorganicznej,
 • Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej.
Ugruntowana pozycja naukowa i innowacyjna związana jest z realizacją prac naukowo badawczych, projektów celowych oraz projektów własnych KBN związanych z przemysłem lotniczym. Do ważniejszych prac realizowanych w ostatnim okresie bezpośrednio związanych z potrzebami przemysłu lotniczego należą:
 • Wdrożenie technologii wytwarzania powłokowych barier cieplnych (TBC) MeCeAlY-ZrO2xY2O3 na powierzchniach komór spalania lotniczych silników turbinowych. Projekt celowy z WSK PZL Rzeszów, praca wdrożona.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii aluminiowania metodą gazową łopatek turbin silników lotniczych. Projekt celowy z WSK PZL Rzeszów.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii modyfikowanych powłok aluminidkowych na elementy turbin gazowych.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania krytycznych części silników lotniczych ze stopów niklu i kobaltu. Projekt celowy z WSK PZL Rzeszów.
 • Wykonanie doświadczalnego kompletu anod tytanowych, Praca NB dla WSK PZL Rzeszów.
 • Opracowanie technologii obróbki poodlewniczej odlewów żeliwnych z zastosowaniem technik spawania, Praca NB dla WSK PZL Rzeszów.
 • Ocena stanu powłokowych barier cieplnych na elementach rur żarowych w próbach cyklicznego utlenienie. Praca NB dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.
Podjęcie realizacji wyżej wymienionych prac możliwe było dzięki posiadanej specjalistycznej aparaturze badawczej oraz technologicznej w zakresie: technologii spawania, inżynierii powierzchni, badań rentgenowskich i strukturalnych oraz technologii elektrochemicznego osadzania metali i stopów.

http://www.polsl.pl